მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


განაწილებული შიდა კვოტის ფარგლებში, სამკურნალო საშუალებების იმპორტის განმახორციელებელ პირთა საყურადღებოდ!

28 აპრილი, 2020

იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან, განაწილებული კვოტის ფარგლებში,  ფარმაცევტული პროდუქტის ერთჯერადი (თითოეულ ნივთიერებაზე მოპოვებული კვოტის შესაბამისი რაოდენობის შემოტანა ერთი საიმპორტო ოპერაციით) საიმპორტო ოპერაცია, ასევე, მრავალჯერადად (თითოეულ ნივთიერებაზე მოპოვებული კვოტის შესაბამისი რაოდენობის შემოტანა რამდენიმე საიმპორტო ოპერაციით) განხორციელებისას პირველი საიმპორტო ოპერაცია  განახორციელონ კვოტის განაწილებიდან არა უგვიანეს 3 თვის ვადაში. ვადის ათვლა მოხდება 2020 წლის 28 აპრილიდან.   

დაინტერესებულმა პირებმა განაწილებული კვოტის ფარგლებში პროდუქტის საიმპორტო ოპერაციის მრავალჯერადად განხორციელებისას, ბოლო იმპორტი უნდა განახორციელონ წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 1 თვით ადრე.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia