მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ!!!

22 სექტემბერი, 2020

სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 14 იანვრის N02-45/ო ბრძანების პირველი პუნქტის დანართი N1,,შენიშვნას“ 2020 წლის 21 სექტემბრის N02-1570/ო ბრძანებით დაემატა მესამე პუნქტი. აღნიშნულის საფუძველზე ,,ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები წარმოდგენილი უნდა იქნას მოქმედი კონსოლიდირებული რედაქციით, დოკუმენტის წარმომავლობის დამადასტურებელი ინფორმაციით. აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციის და ფარმაცევტული პროდუქტის პირველი და მეორე რიგის ცვლილებების - სპეციფიკაციისა და ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილების შემთხვევაში. ამავდროულად, ხელახალი რეგისტრაციისა (არსებობის შემთხვევაში) და პირველი და მეორე რიგის ცვლილებებისას წარმოსადგენია სპეციფიკაციასა და ხარისხის კონტროლის მეთოდებში განხორციელებული ცვლილებ(ებ)ის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (შედარებითი ცხრილი)“
(იხ.დანართი N1)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia