მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №335 2019 წლის 16 ივლისი ქ. თბილისი 
ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N349 2010 წლის 16 ნოემბერი ქ. თბილისი 
(ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების და წარმოების ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის განსაზღვრისა  და დანერგვის  შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილენა N294 2017 წლის 16 ივნისი ქ. თბილისი 
(ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამედიცინო ნარჩენების მართვა დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N206 2017 წლის 25 აპრილი ქ. თბილისი
(ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N36 2013 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი  
(საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N176 2005 წლის 14 ოქტომბერი ქ. თბილისი
(ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე)


 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N189 2009 წლის 22 ოქტომბერი ქ. თბილისი 
(ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N359 2010 წლის 22 ნოემბერი ქ. თბილისი 
(მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N385 2010 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისი
(სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N185 2015 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი
(სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N83 2014 წლის 16 იანვარი ქ. თბილისი
(ტექნიკური რეგლამენტის - „სამედიცინო რენტგენო რადიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურებისა და მკურნალობის დროს რადიაციული დაცვის უზრუნველყოფის ნორმები“ დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N74 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი 
(ტექნიკური რეგლამენტი - სისხლის გადასხმის დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის სავალდებულო ნორმატივების დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 2014 წლის 6 იანვარი ქ. თბილისი 
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N575 2014 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი 
(ტექნიკური რეგლამენტი - აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N166 2015 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი  
(ტექნიკური რეგლამენტის - ავტორიზებულ აფთიაქსა და აფთიაქში (სპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტში) ორიგინალური შეფუთვის დაშლისა და დაფასოების გზით, პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის შესაბამისი ოდენობით, ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N188 2009 წლის 22 ოქტომბერი ქ. თბილისი  
(სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სიის განსაზღვრის შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N350 2015 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი  
(ტექნიკური რეგლამენტის – საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის მარკირების წესის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება N304 2016 წლის 1 ივლისი ქ. თბილისი 
(პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე)
(იხ. დანართი 1)  (იხ. დანართი 2)  (იხ. დანართი 3)  (იხ. დანართი 4)

 

 

 

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia