მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

სსე სამედიცინო დაწესებულებები

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ:

უწყებრივ სანებართვო რეესტრში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 30 მაისის N02-214/ო ბრძანებით შევიდა ცვლილება „სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის შესახებ“ სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 31 დეკემბრის №02-2261/ო ბრძანების დანართში (იხ.დანართი N1)

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ:

უწყებრივ სანებართვო რეესტრში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 16 აპრილის N02-154/ო ბრძანებით შევიდა ცვლილება „სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის შესახებ“ სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 31 დეკემბრის №02-2261/ო ბრძანების დანართში (იხ.დანართი N1)

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №7 დადგენილების შესაბამისად, განხილულ იქნა სამედიცინო დაწესებულებების განცხადებები სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე. განხილვის შედეგად, 33 სამედიცინო დაწესებულებას (სია იხილეთ დანართში) მიენიჭა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლის სტატუსი.

(იხ. დანართი)

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

2019 „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის N7 დადგენილების  საფუძვეელზე, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 11 თებერვლის N02-34/ო ბრძანებით დამტკიცდა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის შესრულების უზრუნველყოფისთვის საჭირო ფორმები და მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის წესი:

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის ფორმა (დანართი N1);

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად განაცხადის ფორმის შევსების, წარდგენის და მიმწოდებლად რეგისტრაციის წესი (დანართი N2);

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ზღვრული ფასები და ვაუჩერის ღირებულების ზედა ზღვარი(დანართი N3);

- სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ანგარიშსწორების ფორმები (დანართი N4ა, დანართი N4ბ);

გთხოვთ, ზემოაღნიშნული დადგენილების და ბრძანების შესაბამისად, განაცხადი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციისათვის, მატერიალური სახით წარმოადგინოთ სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში (მის.: ქ.თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ.N144) მიმდინარე წლის 12 თებერვლიდან 26 თებერვლამდე.

მიმწოდებლად რეგისტრაცია: 2019 წლის 26 თებერვლიდან 2019 წლის 28 თებერვლამდე.

 

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 31 დეკემბრის N02-2261/ო ბრძანებით დამტკიცდა იმ სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც, 2019 წლის 1 იანვრიდან, 2 წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება.

(იხ. დანართი N 1)

 

„სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სამედიცინო - სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების გადაცემის შესახებ“ სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2016 წლის 26 დეკემბრის №02-2188/ო ბრძანების №1 დანართში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. კერძოდ, ა) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - შპს ,,მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო“-ს ნაცვლად დაფიქსირდეს სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო) სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ. №2/6; ბ) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - სს ,,წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრი“-ს ნაცვლად დაფიქსირდეს სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრი); სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: ქუთაისი, პ. იაშვილის ქ. №9); გ) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - შპს ,,უნიმედი სამეცხე“ - ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრის ნაცვლად დაფიქსირდეს სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ახალქალაქის ჰოსპიტალი); სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის ქ. №31; დ) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - შპს ,,უნიმედი სამეცხე“ - ახალციხის სამედიცინო ცენტრის ნაცვლად დაფიქსირდეს სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი); სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქ. №105ა; ე) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - შპს ,,უნიმედი აჭარა“ - ქობულეთის სამედიცინო ცენტრის ნაცვლად დაფიქსირდეს სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ქობულეთის ჰოსპიტალი); სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: ქობულეთი, აბაშიძის ქ. №18; ვ) სამედიცინო დაწესებულების დასახელება - შპს ,,უნიმედი აჭარა“ - შუახევის სამედიცინო ცენტრის ნაცვლად დაფიქსირდეს სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (შუახევის ჰოსპიტალი); სამედიცინო დაწესებულების მისამართი: შუახევი, რუსთაველის ქ. №32);

 

სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!! შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენასთან დაკავშირებით, განცხადებები (დანართში ასახული მოთხოვნების შესაბამისად) მიიღება 2018 წლის 21 ნოემბრიდან 14 დეკემბრის ჩათვლით, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში (მისამართი: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144);

- დაწესებულებების შერჩევა დაიწყება - 2018 წლის 17 დეკემბრიდან;

- შერჩევა დასრულდება - 2018 წლის 25 დეკემბრამდე;

- შერჩეულად გამოვლენის ვადები: 2018 წლის 25 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

 

ყურადღება!!! სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის წესის და პირობების დანართში შევიდა ცვლილება. გთხოვთ, იხილოთ ახალი დანართი (დანართი N1)

გაცნობებთ, 2017 წლის 1 იანვრიდან, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებები ახორციელებენ სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზას. 2019 წლის 1 იანვარს იწურება „შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №1/ნ (13.01.2003წ) ბრძანებით განსაზღვრული, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემული, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების 2 წლიანი ვადა. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის წარმოებისთვის, მინისტრის №1/ნ (13.01.2003წ) ბრძანებით განსაზღვრული კვოტის (არაუმეტეს 70 დაწესებულება) ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით, გეოგრაფიული პრინციპის დაცვით, შეირჩევა სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებსაც 2 წლის ვადით გადაეცემათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება. დაწესებულების შერჩევისათვის საჭირო კრიტერიუმები, შერჩევის პირობები და წესი იხილეთ დანართის (დანართი N1) სახით (,,სამედიცინო დაწესებულებებისთვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის წესი და პირობები“). - შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის თაობაზე სამედიცინო დაწესებულებების წერილობითი განცხადებები (ზემოთ მითითებულ დანართში ასახული მოთხოვნების შესაბამისად) მიიღება 2018 წლის 21 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში (მისამართი: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144); - დაწესებულებების შერჩევა დაიწყება - 2018 წლის 11 დეკემბრიდან; - შერჩევა დასრულდება - 2018 წლის 25 დეკემბრამდე; - შერჩეულად გამოვლენის ვადები: 2018 წლის 25 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებები (იხ.დანართი)

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის N: 41 დადგენილების შესაბამისად, განხილულ იქნა სამედიცინო დაწესებულებების განცხადებები სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე. განხილვის შედეგად, 28 სამედიცინო დაწესებულებას (სია იხილეთ დანართში) მიენიჭა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლის სტატუსი.

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2019 სსიპ "სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia