მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


სააგენტოს დირექტორის ბრძანებები

სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 10 ივნისის № 02-1175/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციისა და შერჩევითი წინასწარი კონტროლის შესახებ.


სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 08 აპრილის № 02-761/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე (იხ. დანართი N1)


სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 31 დეკემბრის N 02-477/ო ბრძანება N02-2258/ო ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ბრძანებით დამტკიცდა:

სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც 2021 წლის პირველი იანვრიდან, 2 (ორი) წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება. (იხ. დანართი N1)


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 18 თებერვლი N02-322/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა (ქ. თბილისისა და ქ. ქუთაისის მასშტაბით), რომელთაც 2021 წლის 18 თებერვლიდან, 2 (ორი) წლის ვადით გადაეცათ ფსიქიატრიული პროფილით შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება (იხ. დანართი).


სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 31 დეკემბრის N02-2258/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც 2021 წლის პირველი იანვრიდან, 2 (ორი) წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება.


სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 13 თებერვლის N02-235/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

ა)სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამაში მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის ფორმა (დანართი №1)

ბ)სამედიცინო - სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის  სახელმწიფო  პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლად განაცხადის ფორმის შევსების, წარდგენის და მიმწოდებლად რეგისტრაციის წესი (დანართი №2)

გ)სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ზღვრული ფასები და ვაუჩერის ღირებულების ზედა ზღვარი (დანართი №3)

დ)სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ანგარიშსწორების ფორმები (დანართი №4 „ა“) და (დანართი №4 „ბ“)


სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 29 მაისის N02-830/ო ბრძანება ,,სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 13 მარტის N02-433/ო ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე”.

იხ. დანართები: 

დანართი N1,  დანართი N1.1,  დანართი N1.2,  დანართი N1.3,  დანართი N1.4 

დანართი N2,  დანართი N2.1,  დანართი N2.2,  დანართი N2.3,  დანართი N2.4

დანართი N3,  დანართი N4,  დანართი N5,  დანართი N6


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 15 იანვრის N02-48/ო ბრძანება და ბრძანების დანართი.

სამინისტროს ცხელი ხაზიდან (15-05) და სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე (regagency@moh.gov.ge), სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დარღვევის ფაქტ(ებ)ზე შემოსული ინფორმაციის/შეტყობინების მიღებისა და მასზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ.


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 14 იანვრის N02-46/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის ტექსტის წინასწარი შეთანხმების წესი:

1) სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის ტექსტის წინასწარი შეთანხმების წესი (დანართი N1)

2) სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთან შესათანხმებელი ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის განაცხადის ფორმა (დანართი N2)


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 14 იანვრის N02-45/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა ,,ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის და მასალის, სახელმწიფო სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარდგენისა და საქართველოს ბაზარზე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემის წესი"

1)ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N1)

2)ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N2)

3)სტომატოლოგიური მასალის ინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალების (ტესტ-სისტემები, ალერგენები, რეაგენტები, შრატები) აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციისათვის
სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N3)

4)ფარმაცევტული პროდუქტის ხელახალი რეგისტრაციისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N4)

5)I და II რიგის ცვლილებების რეგისტრაციისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N5)

6)უკვე რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინებისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N6)

7)უკვე რეგისტრირებული სტომატოლოგიური მასალის ინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალებისა
და სადიაგნოსტიკო საშუალების
(ტესტ-სისტემები, ალერგენები, რეაგენტები, შრატები) განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინებისათვის სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარმოსადგენი დოკუმენტების და მასალის ნუსხა (დანართი N7)

8)სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით, ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით, სტომატოლოგიური მასალის, ინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალების (ტესტ-სისტემები, ალერგენები, რეაგენტები, შრატები) აღიარებითი რეჟიმით, ფარმაცევტული პროდუქტის ხელახალი რეგისტრაციის, I და II რიგის ცვლილებების, უკვე რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინებისათვის, უკვე რეგისტრირებული სტომატოლოგიური მასალის, ინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალების (ტესტ-სისტემები, ალერგენები, რეაგენტები, შრატები) განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით პირველად შემოტანის შეტყობინებისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტების და მასალის მიღებაზე უარის თქმის აღნუსხვის ფორმა (დანართი N8)

9)სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში წარსადგენი სარეგისტრაციო მოსაკრებლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენის წესი (დანართი N9)

10)ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო მოწმობის და რეგისტრაცია-აღნუსხვის მოწმობის გაცემის წესი (დანართი N10)

შენიშვნა: სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 14 იანვრის N02-45/ო ბრძანებით 2020 წლის 20 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდა სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის N02-280/ო ბრძანება.


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 16 დეკემბრის N02-272/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა ,,ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის და სანებართვო მოწმობის დანართის მისაღებად შესაბამისი ფორმები“

ა) ფარმაცევტულ წარმოებაშიპირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების ან/და ბრუნვის შესახებ სააპლიკაციო ფორმა (დანართი N1)

ბ) ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის მისაღებად სააპლიკაციო ფორმა (დანართი N2)

ბ.ა) კვალიფიციური პირის, ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის ან/და წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა (დანართი N2.1)

ბ.ბ) ფარმაცევტულ წარმოებაში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის/ ფარმაცევტული სუბსტანციის და მასთან გათანაბრებული ფარმაცევტული პროდუქტის ბრუნვაზე პასუხისმგებელი პირისშესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა (დანართი N2.2)

ბ.გ) ფარმაცევტული პროდუქტის (მათ შორის დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტის) და ფარმაცევტული სუბსტანციის წარმოებისას ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არსებობის შესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა(დანართი N2.3)

ბ.დ) კონტრაქტორი ლაბორატორიის შესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა (დანართი N2.4)

გ) ფარმაცევტული წარმოების ნებართვაში ცვლილების შესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა (დანართი N3)


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 22 ნოემბრის N02-124/ო ბრძანება

ბრძანებით დამტკიცდა:

ა) ვტორიზებული აფთიაქის ნებართვის მისაღებად სააპლიკაციო ფორმა (დანართი N1)

ბ) ავტორიზებულ აფთიაქში ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ სააგენტოში წარსადგენი ფორმა (დანართი N2)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia