მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


კანონები

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი 

საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ 

საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ

საქართველოს კანონი ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი სარეგისტრაციო მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ 

საქართველოს კანონი სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

 

 

 

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia